POLITICĂ ȘI CONFIDENȚIALITATE

 

Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal a Fundației Caritas Moldova

 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal este extrem de importantă pentru Fundația Caritas Moldova (denumită în continuare, „Fundația”), cu sediul în Republica Moldova, str. Gheorghe Asachi 30/1, MD-2028 Chișinău, Tel/fax: +373 22 29 31 49, secretariat@caritas.md

 

Această procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru.

 

Obiectivul procedurii

În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când intrati în contact cu Fundația (în cadrul evenimentelor, în persoană, prin mijloace de comunicare scrise sau în online).

 

Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le colectăm pot varia în funcție de felul în care interacționați cu Fundația: ca donator existent sau potențial, ca voluntar, ca și consultant, ca parte a unui contract de sponsorizare, etc., prin intermediul unor date pe care le-am obținut de la o terță parte conform legii și care are permisiunea de a face schimb de informații cu noi (de ex., prin intermediul companiei cu care aveți o relație contractuală de angajat/colaborator/consultant, etc., în cazul în care organizăm o acțiune în colaborare cu respectiva companie).

 

În  contextul  în  care  participați sau  confirmați  participarea  la  acțiuni/evenimente  organizate  de Fundație și în funcție  de  specificul  fiecărui  eveniment/fiecărei  acțiuni,  putem  colecta  următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „date personale”):

 • numele și prenumele;
 • adresa de corespondență;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon;
 • imaginea  dumneavoastră  din  fotografiile  efectuate  în  cadrul  desfășurării acțiunilor  de voluntariat;
 • măsura de tricou și dacă tricoul este specific bărbați/femei—exclusiv pentru participarea la evenimentele unde Fundația oferă, în regim de gratuitate, tricouri tehnice.

 

Când este posibil să colectăm date cu caracter personal?

Este posibil să colectăm date cu caracter personal atunci când:

 • inițiați și/sau finalizați o donație către Fundație (online, prin transfer bancar, prin SMS, prin mandat poștal, prin alte modalități legale);
 • vă înregistrați ca participant și/sau participați la evenimentele/acțiunile organizate de   Fundație;
 • vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • ne contactați prin diverse canale sau ne solicitați informații în legătură cu programele și acțiunile Fundației;
 • luați parte la o competiție, tragere la sorți sau studiu;
 • vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • ați acordat permisiunea altor societăți cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice.

 

De ce este necesară prelucrarea acestor categorii de date?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, ca de pildă (listă ne-exhaustivă):

 • pentru a furniza informații cu privire la destinația donațiilor (în numerar, în natură, în servicii, sub forma voluntariatului, etc.) primite din partea dumneavoastră;
 • pentru a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare;
 • în scop de marketing.

 

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu Fundația (de sponsorizare, de donații lunare/recurente prin debit direct sau SMS lunar, etc.), pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră, dacă vi l-ați manifestat în acest sens.

 

     Fundația prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru a vă contacta, confirma și înregistra participarea dumneavoastră la acțiuni/evenimente organizate de Fundație:
  • Motiv: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a vă contacta în scopul confirmării prezenței dumneavoastră la acțiuni/evenimente organizate  de  Fundație.  Refuzul  furnizării  datelor  poate  avea  drept  consecință  imposibilitatea confirmării accesului dumneavoastră la acțiuni evenimente.
 • pentru a desfășura acțiuni de comunicare/promovare a Fundației:
  • Motiv: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Fundației de a vă informa cu privire la felul în care am   utilizat   sprijinul   dumneavoastră   către   acțiunile   programatice   derulate   de Fundație  (ex.,  donații  în  numerar  sau  în  servicii/produse,  consultanță,  voluntariat, etc.). Puteți să retrageți acest consimțământ oricând.

 

Pentru ce perioadă prelucrăm datele cu caracter personal?

Ca regulă generală, Fundația va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu respectarea procedurilor interne  privind  retenția  datelor,  inclusiv  a  regulilor  de  arhivare  aplicabile  de  Fundație.  La  cerere, puteți obține informații suplimentare despre termenele de păstrare aplicabile datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În    cazul    în    care    vă    retrageți    consimțământul    pentru    prelucrarea    datelor    în    scop    de marketing, Fundația  va  înceta  prelucrarea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal  în  acest scop,  fără  însă  a  efectua  prelucrările  desfășurate  pe  baza  consimțământului  exprimat  de  către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

Cu cine împărtășim datele cu caracter personal?

Pentru  îndeplinirea  scopurilor  de  prelucrare, Fundația  poate  dezvălui  datele  dumneavoastră  către parteneri,  către  terțe persoane  sau  entități care  sprijină Fundația în  desfășurarea obiectivelor  sale și /sau  ale  activităților  sau  evenimentelor  la  care  participați  sau  confirmați  participarea,  ori  către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru   transmiterea   de   comunicări   comerciale   de   marketing,   în   condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul  de  acces:  puteți  obține  oricând  de  la  Fundație  confirmarea  că  prelucrăm  datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi:
  1. Scopul;
  2. categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
  3. destinatarii datelor;
  4. existența dreptului  de  rectificare, ștergere sau  restricționare  a  prelucrării.  Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare.
 2. Dreptul de rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;
 3. Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:
  1. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
  2. v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra în baza altor temeiuri legale;
  3. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  4. datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
 4. Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ;
 5. Dreptul  de  opoziție:  vă  puteți  opune  oricând  prelucrărilor  pentru  scop  de  marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Fundației, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;
 6. Restricționare:  puteți solicita restricționarea   prelucrării   datelor   dumneavoastră   când contestați corectitudinea datelor cât timp se verifică exactitatea datelor în cauză, precum și în alte situații.

Pentru  exercitarea  drepturilor  menționate  în  prezenta  procedură,  pentru  orice  fel  de  întrebări  sau lămuriri  suplimentare despre aceasta sau dacă doriți  să vă  exercitați drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteții contacta folosind următoarele date de contact:

 

Fundația Caritas Moldova

Republica Moldova, str. Gheorghe Asachi 30/1, MD-2028 Chișinău, Tel/fax: +373 22 29 31 49, secretariat@caritas.md

 

ANEXA A - ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Se completează în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

 

Subsemnatul/a

Nume si prenume (ligibil):

 

Înțeleg  că  Fundația  prelucrează  datele  mele  cu  caracter  personal  în  conformitate  cu  procedura inclusă mai sus și cu respectarea opțiunilor mele exprimate în cele ce urmează:

 

 • Îmi exprim acordul ca imaginea mea, cât și numele și prenumele să fie publicate de către Fundație și /sau  să  fie  utilizate  cu  titlu  gratuit și  să  fie  făcute  publice pe următoarele suporturi:
  • presa națională;
  • afișe de orice format, de interior sau de exterior;
  • orice document tipărit, în special rapoarte, broșuri, prospecte și, în general, orice document destinat clienților și prospecțiilor;
  • orice site internet al Fundației și orice site al unor terți, în special prin difuzare de bannere publicitare;
  • prezentări   interne,   în  cadrul și/sau   externe   ale   Fundației,   pe   suport   hârtie, multimedia sau audiovizual.
 • Declar că sunt de acord ca imaginea mea să fie utilizată atât singură, cât și împreună cu imaginea altor persoane participante la acțiunile/evenimentele organizate de către Fundație, si ca fotografiile și materialele audiovizuale realizate să poată fi adaptate și transformate de  către angajații și/sau colaboratorii Fundației, în măsura în care aceste operațiuni nu aduc prejudicii imaginii mele, conform legii.

 

În cazul în care datele mele vor fi folosite contrar celor autorizate prin prezentul Acord, îmi este cunoscut  faptul  că  revocarea  consimțămâtului  se  va  putea  realiza  printr-o  simplă  cerere  scrisă transmisă la adresa de contact de mai sus. Revocarea va produce efecte numai pentru utilizările realizate după recepționarea ei de către Fundație.

 

Sunt de acord cu cele de mai sus:

 

 • DA        
 • NU

Data:                                                                          Semnătura:__________